Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Degene die met Huishoudcoach Valburg een overeen­komst voor advies, coaching of organizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.

1.2. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die Huishoudcoach Valburg sluit met opdrachtgevers voor advies en coaching van Huishoudcoach Valburg.

2. Kwaliteit

2.1. Huishoudcoach Valburg verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de gel­dende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen van Huishoudcoach Valburg.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedin­gen opgenomen aanvaardingstermijn.

3.2. Huishoudcoach Valburg kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdracht­gever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3. De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt Huishoudcoach Valburg de opdracht­gever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies of coachingstraject en de leveringsvoorwaarden van Huishoudcoach Valburg.

3.5. Binnen 7 werkdagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeen­komst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.

3.6. Door het ondertekenen van een offerte of aanbie­ding gaat de opdrachtgever akkoord met de toege­zonden beschrijving van het advies of coachingstra­ject en voorliggende leveringsvoorwaarden.

4. Privacy

4.1. Huishoudcoach Valburg verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5. Annulering van afspraken

5.1. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren annuleert, brengt Huishoudcoach Valburg geen kosten in rekening.

5.2. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is Huishoudcoach Valburg gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6. Duur en beëindiging van opdrachten

6.1. Een overeenkomst voor advies of coaching kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en Huishoudcoach Valburg op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

6.2. Huishoudcoach Valburg heeft het recht de overeen­komst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tus­senkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtin­gen te voldoen.

6.3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdruk­kelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeen­komst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschul­digd is. De tot de beëindiging wel geleverde presta­ties worden op de overeengekomen wijze betaald.

6.4. Huishoudcoach Valburg is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot scha­devergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

7. Overmacht

7.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching Huishoudcoach Valburg onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterf­geval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijk­bare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

7.2. In geval van overmacht stelt Huishoudcoach Valburg alles in het werk om een vervangende coach te vinden. Als het Huishoudcoach Valburg niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervan­gende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetref­fende onderdeel van het advies of coachingstraject kosteloos te annuleren.

7.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coachingstraject op grond van dit artikel is Huishoudcoach Valburg niet gehouden om de vervolg­schade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Huishoudcoach Valburg is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de op­drachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Huishoudcoach Valburg. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Huishoudcoach Valburg heeft gemeld.

8.3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Huishoudcoach Valburg of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijk­heid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Huishoudcoach Valburg afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

8.4. Elke aansprakelijkheid van Huishoudcoach Valburg voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of ge­volgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Auteursrecht

9.1. Op alle gebruikte documentatie van Huishoudcoach Valburg geldt het auteursrecht van J.C. Stam van Huishoudcoach Valburg. Opdrachtgevers mo­gen de gebruikte documentatie uitsluitend verme­nigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

10. Betaling

10.1. Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.

10.2. Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op NL93 INGB 0007 9978 39 t.n.v. Huishoudcoach Valburg.

10.3. Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

10.4. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de op­drachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten’. Indien Huishoudcoach Valburg echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.